Đăng ký membership

Phong cách 01

Đăng ký Gói Thành Viên VIP

Miễn phí

$
0
/tháng
 • Khóa học: 1
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Miễn phí truy cập
LỰA CHỌN NHIỀU

Khởi động

$
19
/tháng
 • Khóa học: 3
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Đội nhóm

$
29
/tháng
 • Khóa học: 10
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Doanh nghiệp

$
39
/tháng
 • Không giới hạn
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Miễn phí

$
0
/tháng
 • Khóa học: 1
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Miễn phí truy cập
LỰA CHỌN NHIỀU

Khởi động

$
190
/tháng
 • Khóa học: 3
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Đội nhóm

$
290
/tháng
 • Khóa học: 10
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Doanh nghiệp

$
390
/tháng
 • Không giới hạn
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa học độc quyền
 • Khóa Zoom Record

Phong cách 02

Đăng ký Gói Thành Viên VIP

Cơ bản

$
19
/tháng
 • Khóa học: 10
 • Khóa học cao cấp
 • Truy cập trọn đời
 • Thử miễn phí ngay
Popular Choice

Nâng cao

$
49
/tháng
 • Không giới hạn
 • Khóa học độc quyền
 • Truy cập trọn đời
 • Khóa Zoom Record

Cao cấp

$
29
/tháng
 • Khóa cao cấp
 • Khóa độc quyền
 • Truy cập trọn đời
 • Zoom hàng tháng